FDA Orientering 4-2017

Leder - Landsformand Kai Nielsen

FDA holder næsen tæt i sporet
Den retning, som FDAs ledelse udstak allerede ved roadshowmøderne sidste år, om at kigge frem og ud, fastholdes og understreges af beslutningerne, og ikke mindst af debatten, på det ekstraordinære landsmøde, som vi netop har overstået (den 20. august).

Det ekstraordinære landsmøde kan siges at ligge i direkte forlængelse af de 6 roadshowmøder her i foråret – 6 møder, som betød at Hovedbestyrelsen fornemmede en stor opbak- ning til ideen om at samle valget af FDAs ledelse på landsmøderne, og til at prøve med nye måder at etablere aktiviteter for, af og med medlemmerne.

Jeg vil på denne plads gerne gentage min tak til alle dem, som brugte endnu en fridag på  at arbejde for deres antenneanlæg og for FDA. Det er sådanne engagerede mennesker, som er med til at sikre, at en hel masse lokalsamfund rundt i hele landet fortsat er attraktive at være en del af. Tak for jeres indsats!

Der er ikke sket det helt store siden vi færdiggjorde den skriftlige beretning, som vi vanen tro har sendt ud til alle medlemmerne. Det har været ferie en stor del af tiden, så det er ikke det helt store, jeg havde at tilføje ud over at vi på økonomi-siden ligger i størrelsesordenen godt 75.000 bedre end budget på nuværende tidspunkt.

Det er samtidig klart, at en af vores tunge opgaver på dette felt er netop det tidsskrift - FDA Orientering – du lige nu læser i. Det kniber fortsat voldsomt med at sælge tilstrækkeligt mange annoncer. Derimod mener vi, at vi er lykkedes med at løfte det redaktionelle indhold. Det er dog klart, at hvis ikke vi finder en formel til at løfte økonomien, må vi tænke mere radikalt nyt i forhold til at fastholde vores tidsskrift for antenneanlæg.
FDA har ikke planer om, at der skal lukkes for FDA Oriente- ring, men formen skal vi nok nytænke.

A2012 tilskrev sidst på fredagen før FDAs ekstraordinære landsmøde om søndagen en stor del af FDAs medlemmer.
FDAs Hovedbestyrelse drøftede henvendelsen i sit møde om lørdagen den 19. august og udsendte på baggrund heraf et brev til sine medlemmer.
Jeg vil gerne understrege, at FDA ikke ønsker at indgå i en polemisk debat med A2012, men det skal ikke afholde mig fra i det stille at undre mig over dette tiltag fra deres side.

FDA arbejder hårdt for at få så stærk en repræsentation af vores - de bru- gerejede anlægs - interesser som på nogen måde mulig. Det gøres ikke gennem en konflikt mellem to eller flere organiseringer - det sker ved at være så relevante, at hovedparten af anlæggene samles i én organisation – og det bør efter min opfattelse ubetinget være FDA.

Derfor var vi samlet for at tilpasse vores vedtægtsgrundlag, så det fremmer FDAs muligheder for i endnu højere grad at blive netop det – en relevant organisation med endnu flere aktiviteter rundt i hele landet – altså ved at vi bliver endnu bedre til at gøre mere af det, FDA allerede gør godt nu!

Og derfor fastholdt Hovedbestyrelsen helt selvfølgeligt sit forslag om at ophæve eksklusionen af de tre anlæg, som i en periode har været udelukket fra medlemskab af FDA. Et forslag som det ekstraordinære landsmøde vedtog med stor majoritet.

I kan læse meget mere om mødet i Kolding den 20. august på siderne 7-9.

Tak for opbakningen fra medlemsforeningerne til de æn- dringsforslag FU/HB havde forslået. Tak for en god debat og tak for de konstruktive forslag, der blev indarbejdet under det ekstraordinære landsmøde. Det har været en god vej fra mø- det med regionsformændene i sommeren 2016, de gule sed- ler på messen og landsmødet i november 2016, konferencen med regionsmedlemmer, ERFA-grupper m.fl. i januar 2017 på FDA Forummødet og ikke mindst debatten og opbakningen fra de 6 roadshow.

Jeg vil også benytte lejligheden til at rette en stor tak til sek- retariatet og sekretariatschefen for indsatsen. Uden jer var vi ikke kommet i hus med resultatet i søndags. Det har været en hård rejse, men jeg tror på det vil være til gavn for FDA som organisation og som jeres arbejdsplads.

Vi ses alle på messen og landsmødet den første weekend i november.

FDA Orientering 4-2017 kan ses i elektronisk version her!