FDA Orientering 2-2017

Leder - FDAs Landsformand Kai Nielsen

På snarligt gensyn ganske tæt på dig
Sidst i april og først i maj kommer FDA til et sted nær jer.

FDA byder velkommen til at deltage i de kommende Roadshow-møder.
I år afvikler vi dobbelt så mange møder som i 2016 og det betyder, at langt de fleste anlæg vil have væsentligt kortere til det nærmeste møde end tidligere.
Det håber vi, at rigtig mange vil benytte sig af og komme for at deltage i og få inspiration fra faglige indlæg i regi af Telecentret, få et oplæg til debat om udvikling af anlæggene og ikke mindst tanker om udvikling af FDA.

Velkommen  til Retransmissionsudvalget
Kulturminister Mette Bock nedsatte i begyndelsen af marts måned det såkaldte Retrans- missionsudvalg. Officielt benævnes det “Udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion”.

Kommissoriet fylder godt 4 sider og det er ganske spændende læsning men det giver ikke nødvendigvis en meget præcis afgrænsning af udvalgets opgave. Der er i formuleringerne mange steder plads til – og behov for – en konkret afgrænsning af opgaven og en vægtning af de forskellige delopgaver op mod hinanden.

Jeg citerer her et par af de centrale passager fra teksten:
“Baggrunden for nedsættelsen af udvalget er som nævnt ønsket om at sikre den fremtidige finansiering af dansk indholdsproduktion i form af radio- og tv-ud- sendelser, herunder film og musik”.

“Formålet med nedsættelsen af udvalget er således at undersøge den fremtidige finansiering af dansk indholdsproduktion til radio og tv samt film mv. og i den forbindelse overveje, om der kan findes løsn- ingsmodeller, som – i lyset af udviklingen på markedet – kan sikre finansieringen af dansk digital indholdsproduktion, herunder kompensere for det mulige fald i retransmissionsvederlaget på en sådan måde, at danske aktører ikke stilles ringere sammenlignet med internationale aktører.”

“De løsningsmodeller, som udvalget foreslår, skal så vidt muligt være teknologineutrale og sikre lige konkurrencevilkår på markedet.”

For FDA har det hele tiden været holdningen, at ophavsmændene skal have en rimelig betaling for det indhold, de skaber. Den holdning har vi fortsat. MEN SAMTIDIG er det FDAs klare synspunkt at betalingen
netop skal være rimelig og den må ikke i sig selv forrykke konkurrencen mellem de forskellige teknologiske adgangsveje til indholdet.

FDA håber meget at der i udvalgets arbejde vil blive lagt stor vægt på at søge løsninger som IKKE FORVRIDER konkurrencen mellem de forskel- lige teknologiske platforme – og som giver et RIMELIGT vederlag til ophavsmændene. Vi byder udvalget velkomment og ønsker dem lykke til med den opgave de skal løse.

Professor Thomas Riis fra Københavns Universitet er for- mand for udvalget som blandt sine ni medlemmer også tæller Niels Breining, tidligere direktør i YouSee.

FDA deltager gerne
I kommissoriet åbnes mulighed for at der kan etableres en følgegruppe til udvalget.
FDA opfordrer ministeren til at nedsætte en følgegruppe.
Vi finder, at en følgegruppe vil være en god måde at sikre en bredere fundering af udvalgets arbejde, og vi deltager selvsagt gerne i en sådan.

Særligt om DR
FDA finder fortsat, at betalingen for distributionen af DRs mange kanaler ikke bare er helt urimelig, men samtidig er en urimelig svækkelse af kabel-tv-platformen.
Den platform, som i øvrigt bidrager med voldsomt mange hundrede millioner kroner til netop ophavsmændene gennem Copydan Verdens TV.
Men samtidig kommer der nye teknologiske platforme til, som af forskellige (juridiske) grunde ikke har den betalings- pligt, som kabel-tv-anlæggene står overfor. 
Denne konkurrence fra eksempelvis DRs egen App til eksempelvis Apple-TV-boksen og PlayStation4 betyder, at mange kabelanlæg oplever at deres tilslutninger enten helt fravælger tv-pakkerne eller går ned fra de større til mindre pakker.
HVER gang det sker, taber ophavsmændene penge, fordi det betyder enten en mindre indbetaling eller slet ingen indbetaling.

Et af DRs mange slogans og centralt i DRs egen forståelse er, at DR skal være der, hvor danskerne er. Det bruger DR som argument for at være så massivt tilstede på eksempelvis Facebook og med sine apps, men også som argument for den opsplitning i mange tv-kanaler med særlige ofte ganske smalle målgrupper.

Set fra FDAs synspunkt virker det som om at den eneste plat- form hvor DR ikke vil være til stede ALENE FOR LICENS- EN er hos den store del af danskerne, som har valgt at netop kabel-tv-platformen er den bedste modtageform for dem.

Ingen udvikling = afvikling
Et af de lidt mere smarte ledelsesudtryk hævder at “manglende udvikling er lig med afvikling”. Hvorvidt det i en absolut forstand faktisk er korrekt tør jeg ikke her afgøre, men der er i hvert fald en vis sandhedsværdi i postulatet.

Når jeg ser mig rundt i kredsen af FDAs medlemsanlæg så er der mange forskelligheder, men det som alle de eksisterende anlæg har til fælles, er en vilje og en evne til løbende at tilpasse sig den teknologiske såvel som den markedsmæssige udvikling.

Jeg skal ikke her trætte med en opremsning af den typiske udvikling fra nogle få tv- og radiokanaler fra de nærmeste nabolande til der hvor anlæggene står i dag.
Derimod vil jeg, så stærkt som jeg kan, opfordre jer, som sidder med opgaven lige nu i en bestyrelse eller som ansat i et forbrugerejet anlæg til hele tiden at søge inspiration til den fortsatte udvikling af netop jeres anlæg.

Det kan ske på mange måder.
Jeg vil nævne aktiv deltagelse i FDAs tilbud som et af de mest nærliggende.
Blandt de tilbud er netop FDA Orientering og i dette nummer kan du blandt meget andet læse spændene artikler fra Søn- derho og fra Hårlev. Gode eksempler til inspiration og måske til efterfølgelse i jeres anlæg?

På gensyn!

NB: Jeg ville gerne være med til alle de 6 Roadshow, men det er desværre ikke praktisk muligt på grund af en tæt pakket kalender. Jeg ved at Sekretariatschefen vil være til alle, lige- som FU og HB vil være repræsenteret til møderne.

FDA Orientering 2-2017 kan ses i elektronisk version her!