FDA Orientering 1-2017

Leder - landsformand Kai Nielsen
Mellem forretningsudvalgets (FU) og hovedbestyrelsens (HB) møder i januar 2017 var indkaldt til møde i FDA Forum, som består af medlemmer fra regionsbestyrelserne og medlemmer i erfa-grupper samt medarbejderne på FDAs sekretariat.

Mødet var aftalt mellem HB og regionsformændene på et møde i sommeren 2016.
FDA Forum drøftede 2 hovedpunkter:
1. Hvad er de fire vigtigste “ting” FDA skal arbejde med frem til landsmødet i november 2017?
2. Løbende fornyelse af de politiske ledelser i anlæggene og i FDA!

Det blev en rigtig god og konstruktiv dag med mange indspark til de ovennævnte to hovedpunkter.
HB tog allerede fat i nogle af ideerne/punkterne på sit efterfølgende møde.

For at komme tættere på medlemmerne besluttede HB, at FDAs Roadshow allerede fra 2017 bliver afholdt seks steder rundt i landet – tre i Jylland, et på Fyn og to på Sjælland. Som endnu et nyt tiltag vil der være indlæg fra eksterne partnere.

På kursusfronten vil der være nye tiltag i 2017
1. Kursustilbud for nuværende og evt. kommende bestyrelsesmedlemmer med målet om at give aktuel og opdateret viden hos anlæggene, og
2. Kursustilbud til at styrke de brugerejede anlægs langsigtede overlevelse gennem et forbedret strategi- og visionsarbejde i anlæggenes ledelser.

De 44 punkter fra Kolding
Jeg vil endnu engang sige tak til de, der gav deres bidrag under messen og landsmøde – det blev til de 44 punkter, der er sendt ud til alle FDAs medlemmer sammen med et nyhedsbrev før årsskiftet.
HB behandlede disse 44 punkter på et ekstraordinært HB møde kort før jul.
Det er ikke praktisk muligt at arbejde med alle 44 punkter sideløbende, men HB har prioriteret en række af punkterne som væsentlige i arbejdet frem mod landsmødet i november.

FDA Orientering skal bredere ud
HB vil gerne have FDA Orientering ud til flere læsere. Derfor får FDAs medlemmer et tilbud om at lade en digital version indgå på de enkelte anlægs hjemmeside, således at tilslutningerne og andre kan få et indblik i FDAs arbejde.
FDA Orientering sendes i forvejen til politikere og andre som kan have fornøjelse af at være orienteret om arbejdet i antenneanlæggene, de vilkår vi bydes og om hvad FDA mener.

Mange er involveret i at definere FDAs fremtid
Jeg giver i denne leder et billede af det arbejde FDAs sekretariat, for- retningsudvalg, FDA Forum og hovedbestyrelsen har sat i gang for 2017.
Til dette skal jo føjes de mange andre ting sekretariatet og vore faglige eksperter gør sideløbende.

Sæt jeres tilslutninger i højsædet.
Sæt tilbuddene til jeres tilslutninger i højsædet. Medlemmerne ønsker gode tv-billeder, gode internetforbindelser og god telefoni. De er typisk ligeglade med om deres vej ud i verden går gennem COAX eller FIBER eller noget helt tredje.

Et vedligeholdt coax-anlæg kan det samme som et fiber-anlæg, og ofte har coax-anlæg den fordel at det er hurtige at få repareret og komme i drift igen, når eksempelvis en uheldig entreprenør river et kabel over. Og det er vel snart umuligt at opdrive et anlæg, hvor det ikke allerede er et “både og” når det kommer til hvilke kabler man benytter.

MEN vi ved jo godt at nogen forsøger at fiske i rørte vande, og forsøger at overtale jeres tilslutninger og medlemmer til at skifte over på en “fremtidssikret løsning”.
For at undgå, at jeres medlemmer er til fals for sådanne argumenter er det vigtigt, at I hele tiden har en god dialog med tilslutningerne, og at I sikrer en god information til dem. Det kan vel siges at være et must i dagens Danmark.

Vi holder som ansvarlige bestyrelser medlemmerne godt informeret blandt andet gennem en løbende opdateret hjemmeside, udsendelse af medlemsblad og nyhedsbreve.
Vi ved, at den viden og inspiration FDA bibringer anlæggene og den hjælp vi stiller til rådighed for medlemmerne er af stor værdi for mange. Jeg glæder mig over at vi nu får den indsats suppleret med både kursusdage og tilbud om hjælp til strategi- og visionsarbejdet.

FDAs ledelse står overfor fornyelse
Jeg ønsker at stoppe som landsformand ved landsmødet i november og træder dermed ud af hovedbestyrelsen, og det samme gør Karsten Høgh.
For at sikre et godt forløb frem mod landsmødet i november har hovedbestyrelsen igangsat arbejdet frem mod landsmødet allerede nu.

Første skridt på vejen tog vi ved FDA Forum her den 22. januar, hvor der blev både taget en grundig debat om hvad FDAs politiske ledelse skal løse af opgaver, hvad den skal kunne og hvordan vi får den valgt, så det sikres, at den kan drive FDA fremad i den retning vi i fællesskab bliver enige om at gå.

Det næste skridt på den vej tager vi ved forårets Roadshow- møder. Hovedbestyrelsen har besluttet at fordoble antallet af møder, så FDA kommer tættere ud på medlemmerne.

FDAs 4 regioner afholder generalforsamling kort efter sommerferien. Der har alle anlæg i regionen mulighed for at få opdateret viden, udveksle viden og erfaringer med andre anlæg. Samtidig afholdes valg til regionsbestyrelserne og i valgkredsene B og D tillige opstilling af kandidater til valget af repræsentanter til FDAs hovedbestyrelse. Jeg henviser til lederen i FDA Orientering som udkom i december 2016.

Hovedbestyrelsen tror på, at vi gennem denne meget åbne og brede debat om hvad vores ledelse skal gøre og kunne fra nu af og frem mod landsmødet, kan vi sikre, at vi i november får valgt en hovedbestyrelse, som i fællesskab kan lede FDA det næste stykke frem.

Jeg håber, I bakker op omkring FDA ved at møde op til roadshow, konferencer, kurser, regionernes møder og arrange- menter samt naturligvis også til landsmødet 2017.

God arbejdslyst med jeres anlæg og på hjertelig gensyn til både Roadshow og andre FDA-arrangementer, samt hvor vi ellers støder på hinanden.

FDA Orientering 1-2017 kan ses i elektronisk version her!