FDA Orientering nr. 3

Flyvende kabel-tv

Det er en lille tilsnigelse, men alligevel. Med kamera på hovedet og en sender på halen fungerer falken på forsiden af det nye nummer af FDA Orientering som en fremragende tv-fotograf for den nye TV 2 Fri. Vi har besøgt Fri-huset, hvor der hersker stor aktivitet til fordel for seerne.

Det gør der også i landets antenneforeninger. Endnu et eksempel er Præstø Antennelaug, der har etableret eget internet og kontor med en forretningsfører, der besøger medlemmer, når teknikken driller – for det drejer sig om at yde god service.

Tv-overvågning forbindes med forebyggelse af indbrud, men i flere kabelnet er det også et nyttigt redskab, når montører og den daglige leder skal tale sammen – uden at kunne være samtidig i hovedstationen.

FDA-anlæg er flittige til at spare op til nyinvesteringer, og nu har FDA sikret dem mulighed for at få pengene forrentet bedst muligt, indtil de skal gøre nytte i anlæggene.

I dette nummer fortælles også om lederskifter hos YouSee og SBS-Discovery, om mere dansk i TV3, en ny dansk tv-kanal og om Eurosport, der har fået bekræftet sine forventninger til Bundesliga-fodbold.

LEDER: Vores branche er i hastig forandring

ved Carsten Karlsen, landsformand

Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, andre bygger vindmøller! Jeg vil bygge vindmøller.

I april vedtoges, at tilslutningspligter helt skal ophøre senest med udgangen af marts 2015. Samtidig fik miljøministeren fuldmagt til at fremrykke datoen, såfremt der skulle vise sig et behov for det.
Den danske regering har aktuelt modtaget en såkaldt åbningsskrivelse fra EU. Det er første skridt i forbindelse med en påstand om et eventuelt traktatbrud. Det fik ministeren til at imødekomme EU ved at meddele tilslutningspligtens afskaffelse allerede pr. 1. 1. 2014.

Hvad betyder det så for vore antenneanlæg? 
Det kan naturligvis få økonomisk betydning for de antenneanlæg, der har investeret i infrastruktur (kabler, forstærkere, hovedstation etc. i tillid til, at alle medlemmer fortsat er med mindst til 1. april 2015 og dermed betaler deres andel af investeringen.

Den mulige økonomiske trussel kan være reel nok, men om den bliver en realitet, er det på nuværende tidspunkt for tidligt at udtale sig om.

Men vi skal forholde os til den – enten ved at bygge læhegn eller vindmøller.
De frivillige bestyrelsesmedlemmer i antenneforeningerne har siden oprettelserne af foreningerne fra for godt 40 år siden været udsat for mange tekniske, økonomiske og andre krævende udfordringer. De har formået at komme styrket ud af dem på grund af en stålfast vilje til at ville medlemmerne det bedste. Disse har da også kvitteret med opbakning til foreningen.

Hvad udad tabes skal indad vindes. Med det mener jeg, at vi skal samarbejde på tværs af foreningsstørrelser og geografi i endnu højere grad end hidtil. Vi skal bruge hinandens kompetencer til det, vi hver for sig er bedst til. Vi skal både samle styrkerne i fællesskabet og bevare den lokale forankring.

Vi kan fortsat konkurrere på pris, kvalitet og service, hvis vi vil. Antenneforeningernes evne til at tilfredsstille medlemmernes behov for fjernsyn og bredbånd bedre end konkurrenten giver medlemmerne tilslutningstrang.

Politikernes holdning

FDA bliver som brancheorganisation hørt forud for ny lovgivning på området, og en af vores fornemmeste opgaver er at tale medlemmernes sag. 
Jeg har derfor aftalt møde med Socialdemokratiets medieordfører Mogens Jensen den 12. juni, hvor jeg bl.a. vil drøfte emner som tilslutningspligtens afskaffelse, Copydans aftalelicens for kabel-tv kontra internet og free to air. Der er udfordringer i forbindelse med frit valg af enkeltkanaler og med myndighedernes vilje til at tage antenneforeningerne alvorligt, når de udsættes for bl.a. DDos angreb etc.

Fortsat konsolidering i branchen

Forbrugernes vaner ændrer sig, og det er alle nødt til at forholde sig til. 
TV er ikke længere eet apparat i stuen, men en mulighed på mange forskelligartede skærme og platforme.

Antenneforeningerne har traditionelt brugt coaxkabler til fremføring af tv-signaler og har ofte udliciteret den del af kablerne, der kan benyttes til bredbånd. Det sidste fordi det i begyndelsen ikke havde den store interesse og var relativt svært.
Alle kan nu se, at bredbåndsforbindelser er markant vigtige også for antenneforeningerne. Vi sidder på nøglen til pengeskabet og skal forstå at bruge den til fordel for medlemmerne og deres antenneforening.

Ved at drive internet selv kan vi tilbyde husstandene hurtigere forbindelser til lavere priser, samtidig med at der falder lidt overskud af til den drift af foreningen.

Hver for sig kan vi meget, men sammen kan vi alt. Derfor vil jeg opfordre foreningsbestyrelserne til at indbyde kollegaer til samarbejde og til at se det nye som muligheder og ikke som en trussel.

De store spillere i branchen konsoliderer sig for at stå stærkere. Vi har set Syd Energi, i daglig tale SE, opkøbe Stofa, vi har set Discovery opkøbe SBS, og nu påbegyndes en sammensmeltning af TDC Privat og YouSee. Hvad sker der mon med Waoo?

FDA Messen 2013

Invitationen til dette års FDA Messe sendes inden længe til alle udstillerne sammen med en udstillerhåndbog. 

Vi håber at kunne gentage successen fra 2012, hvor vi overgik tidligere års udstillinger både i størrelse og i antal udstillere. Vi er rigtig glade for de tilbagemeldinger, vi har fået. De vidner om, at FDA Messen er en god måde at få vore medlemmer i tale på. Det kræver en større indsats at opnå det samme på anden vis.

Tilbagemeldingerne fra vore medlemmer vidner ligeledes om den betydning, som FDA-Messen har, ikke mindst fagligt men også socialt.
Her får mange medlemmer ny inspiration og samler den viden, som nok i et eller andet omfang er kendt, men her perspektiveres i dialog med udstillere og kollegaer.

Jeg vil opfordre potentielt nye udstillere til at benytte sig af muligheden. Kontakt sekretariatet for at få udstillingsmateriale tilsendt.
Samtidig vil jeg takke udstillerne for at bakke op om antenneforeningernes fag-messe.