FDA Orientering nr. 2

Eget internet breder sig

De frie antenneforeninger tager i stigende omfang internet hjem som deres egen del af ydelserne til medlemmerne. Flere og flere får øjnene op for mulighederne både i ny og billigere teknik og i administrative programmer til overvågning og administration.

Til gavn for deres medlemmer

Det nye nummer af antenneforeningernes tidsskrift giver et indblik i, hvordan bruger-ejede antenneanlæg landet over påtager opgaven. Det sker på meget forskellig måde. Nogle anlæg tilbyder abonnementer med forskellige hastigheds-løsninger og dermed forskellige priser. Andre tilbyder en fast, konkurrencedygtig pris uanset forbrug.

Eksemplerne viser, at selv foreninger med under 400 medlemmer nu kan tilbyde eget internet – og griber muligheden.

Artiklerne bekræfter, at internet er blevet en af serviceopgaver, man med fordel kan samarbejde om. Med fiber-forbindelser er afstandene mellem samarbejdspartnerne uden større betydning. Samarbejdsmulighederne udnyttes meget forskelligt og gerne mellem antenneanlæg af meget forskellig størrelse.

 

LEDER: FDA – Brancheorganisation for alle med fællesantenneanlæg!

Ved Carsten Karlsen, landsformand for FDA

FDAs formål er at tale sine medlemmers sag over for myndigheder, rettighedshavere og leverandører samt bistå med erfaringsudveksling og rådgivning omkring anlæggenes drift og udbygning, herunder juridisk og teknisk.

FDA er en brancheorganisation, der rummer medlemsforeninger af forskellige størrelser og med vidt forskellige leverandør- tilhørsforhold.
Det er ikke FDAs opgave at pege på den ”bedste” leverandør. Det er og bliver en bestyrelsesopgave at vælge, hvad der er bedst for medlemmerne i den enkelte forening. FDAs opgave er at give saglig information og belyse såvel fordele som ulemper. Det bør i en endnu højere grad ske i det arbejde, som ERFA-Grupperne ”er sat i verden for”.

Det har altid været god skik i branchen at vurdere de enkelte leverandører imod hinandens præstationer, både på det tekniske og det økonomiske. Det er der ikke lavet om på. For at der fortsat skal herske en sund og dynamisk konkurrence, er det derfor vigtig for antenneforeningerne, at de har flere leverandører at vælge imellem.

Tilslutningspligten

Folketinget vedtog 4. april 3. behandling af det lovforslag, hvori tilslutningspligten i lokalplaner og deklarationer/servitutter indgår. Det betyder, at bestemmelserne om tilvejebringelse af og tilslutningspligt til fællesantenneanlæg til modtagelse og distribution af tv- og radiosignaler eller om grundejerforeningers pligtmæssige etablering, drift og vedligeholdelse heraf, er uden virkning, senest 1. april 2015.

Miljøminister Ida Auken har dog forbeholdt sig ret til administrativt at afskaffe tilslutningspligten tidligere, såfremt en såkaldt påskrivelse fra EU skulle vise sig at kunne få konsekvenser for Danmark. For antenneforeningerne er det altså sikkert, at tilslutningspligten forsvinder senest 1.4.2015. De foreninger, der har økonomiske udfordringer i den forbindelse, skal altså indstille sig på nye tider – jo før jo bedre.

Ny bestyrelse i region 2

Den 4.4.2013 blev den ordinære generalforsamling afviklet i FDA Region 2. På den blev der valgt en ny bestyrelse bestående af Tommy Schmidt og Lars Hansen, begge fra Them-Salten Antenneforening, samt Bjarke Pejtersen, Bolignet Aarhus. Morten Doktor, Bolignet Aarhus, blev genvalgt som suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Region 2 valgte Tommy Schmidt som regionens medlem af Hovedbestyrelsen, og Bjarke Pejtersen som suppleant i samme.

Jeg ønsker ny- og genvalgte tillykke med udfordringerne og glæder mig meget til samarbejdet, såvel i regionen som i hovedbestyrelsen.

FDA vision 2015

Landsmødet i 2012 gav hovedbestyrelsen til opgave at arbejde videre med ny struktur i FDA. I den forbindelse har der i marts været tre roadshows rundt i landet, hvor alle fremmødte fik mulighed for i små grupper at debattere, hvad FDA fremadrettet skal beskæftige sig mere med.

De mange gode input, vi fik på møderne, bragte vi direkte videre til hovedbestyrelsens Vision 2015 møde, som blev afviklet i weekenden den 16. og 17. marts. Der blev arbejdet intenst til langt ud på aftenen, og en del af de foreløbige resultater, som naturligvis skal videre bearbejdes, kan du læse om på side 6.

FDA Fiberring

Tanken bag en FDA-Fiberring var som udgangspunkt god. Det at mindre antenneforeninger kunne købe kanaler til fornuftige priser var der perspektiv og overlevelse i. At FDA skulle til at være distributør af tv-kanaler og samtidig være brancheorganisation for antenneanlæg med forskellige distributører så hovedbestyrelsen visse udfordringer i. Derfor blev fiberringen ikke til andet en gode tanker.

FDA ønskede omvendt ikke blot at smide papiret i skraldespanden. Vi tænkte videre, hvilket medførte at FDAs Fiberudvalg indbød et antal større antenneforeninger til dialog omkring dannelsen af et formaliseret indkøbssamarbejde. Det skulle kunne rumme alle foreninger og baseres på non-profit vilkår. Prisen på en indkøbt kanal ville være den samme, uanset om man havde 40 eller 6000 medlemmer. Endvidere skulle der kunne samarbejdes om fælles internet, fælles kodningsudstyr til ”frit valg af enkelt kanaler”, fælles web-tv platform osv. Samarbejdet skulle fortsat ske ved hjælp af fiberforbindelse, og når der var mange nok, kunne signalet fra ”moderstationerne” komme via en såkaldt fiber-sky. Den forening, der ønskede at deltage i samarbejdet, kunne blot få sat en ”tappehane” på - koble sig på skyen via en fiberforbindelse til egen hovedstation.

Dermed kunne den nedtage kanalerne fra den samarbejdspartner, som foreningen måtte foretrække. For at der for de mindste foreninger kunne være økonomi i denne model opfordrer vi dem fortsat til at etablere fiberforbindelser imellem sig. Dermed får de adgang til det tekniske set up, som fremtidens husstand må forventes at efterspørge, til en for foreningen overskuelig investering.

Samlet set er det med til at sikre bedre overlevelsesvilkår, at der bliver flere til at tage sig af opgaverne.
Det er glædeligt at se, at denne dialog har båret frugt. Der er etableret alternative ikke kommercielle non-profit samarbejder. Her bliver den enkelte forening ikke ”sammenlagt/opslugt”, men bevarer  sin selvstændighed, sin bestyrelse, ansvaret for eget net og friheden til at vælge både til og fra. - Lad mig som eksempler nævne Kalundborg Antennelaug og TUK-Net.

Hvad kan vi for hinanden

Spørg gerne hvad du kan gøre for FDA, men spørg endelig også om, hvad FDA kan gøre for dig!

Der skal ikke herske tvivl om, at vi i FDA er til for medlemmerne, men vi oplever, at bestyrelser opgiver ævret og ”kaster” sig i armene på bl.a. elselskaber for at ”overleve” uden at have vendt det med FDA.

Ofte viser det sig, at disses iver for at hjælpe, skal ses i deres langsigtede strategi for at overtage foreningen. I nogle tilfælde også med tilbud om at etablere en ny infrastruktur baseret på fiber i stedet for det eksisterende coax-net.

FDA stiller sig til rådighed for den enkelte forening med den ekspertise, der skal til, så den undgår nedlæggelse/overtagelse, hvor det ikke er nødvendigt. Vi vil også gerne i al almindelighed deltage i et af jeres bestyrelsesmøder, hvor vi kan drøfte de fremtidsplaner og muligheder, bestyrelsen ser for foreningen. I er mere end velkomne til at kontakte undertegnede på tlf. 50 77 22 86, så stiller jeg eller en af mine regionskollegaer sig til jeres rådighed.

Kommunikationsmedarbejder

Hovedbestyrelsen har besluttet at ansætte en kommunikationsmedarbejder, der kan være med til at sætte FDA endnu mere på landkortet. Ud over at dyrke lobbyisme på de bonede gulve er det tanken at styrke kommunikationen overfor vore slutbrugere.

Vi ønsker fokus på antenneforeningerne og den rolle, som de spiller i lokalsamfundet, samt hvilken økonomisk forskel antenneforeningen gør for husstanden, ”mere for mindre”.

Vi skal markedsføre os på en for antenneforeningerne økonomisk forsvarlig måde, men dog således at vi er synlige i mediebilledet. Derfor er der behov for at tænke nyt og styrke antenneforeningernes image.

FDAs økonomi er sund

En styrke ved FDA er solidariteten og fællesskabet, hvilket er grundlæggende i foreningstankegang.

Foreninger, der tænker fællesskab frem for egoet, nyder stor respekt blandt mindre foreninger, og gør det muligt for alle at kæmpe antenneforeningernes sag.

FDA har til gengæld den forpligtigelse overfor medlemmerne at administrere og holde hus med kontingentet, hvilket har været problematisk igennem de seneste år. Derfor var FDA i 2012 igennem en ”turbulent”, men effektiv turnaround. Revisoren har revideret regnskabet for 2012. Det viser et overskud på 900.000 kr., hvilket i forhold til 2011 er en forbedring på 1.450.000 kr. Det må siges at være yderst tilfredsstillende. En økonomisk sund platform er et godt udgangspunkt for videreudvikling med nye tiltag i FDA til gavn for medlemmerne.