FDA Orientering nr. 6

Landsdækkende fiberring

På FDA Messen præsenterede FDA og Global Connect planen for såkaldt FDA Fiberring, som alle antenneanlæg, der er medlemmer af FDA, kan tilslutte sig. Formålet er på en enkel og billig måde at modtage radio- og tv-kanaler samt formidle internet og telefoni. I denne tid forhandles mulighederne indgående med henblik på en snarlig realisering.

Vil du sælge dit anlæg for en krone?

Det sker – heldigvis sjældent – at en bestyrelse i et fællesantenneanlæg giver op og lader sig overbevis af en leveranfør om, at det er bedst at sælge det for en krone. Så skal leverandøren nok modernisere og drive det videre.

Det bliver uundgåeligt en dyr løsning – og unødvendig.

Langsomt ophør af tilslutningspligt

Selv om det ikke er et meget stort antal husstande, der er pålagt at være tilsluttet et antenneanlæg, kan en ophævelse af pligten få betydelige konsekvenser for nogle anlæg. Derfor et det tilfredsstillende, at der i lovforslaget om ophævelse er gjort plads til en overgangsordning. FDA konstaterer, at Dansk Energi har finansieret en lille gruppes politiske agitation, og FDA følger nøje den kommende lovgivning.

Den usikre fremtid for TV2 betaling

Betalingsordningen for TV2, som er politisk besluttet med virkning fra 2012, er fortsat afhængig af godkendelse i EU, men den foreslåede ordning byder også på så uafklarede konsekvenser, at der kan forudses flere artikler herom efter årsskiftet.

Efter FDA Messen

Branchen bruger FDA Messen til præsentation af nyskabelser, som FDA Orientering også har set på. Det strækker sig fra en nytænkt hovedstation til gør-det-selv antenneinstallationer i hjemmene og mobiltelefoni og web-tv som den del af udbuddene.Noget så sjældent som en danske tv-kanal med musikvideoer er nu dagens lys. Kasper Krüger og andre har støvet mange, næsten glemte, musikvidoer op fra glemslens skabe og lofter til brug i den nye Uptown TV – og så går børnenes Nickelodeon i hd-tv.LEDER: Samling om løsninger

Ved Poul Juul, landsformand

Et travlt FDA-år kulminerede på landsmødet, hvor hovedbestyrelsen redegjorde for sine aktiviteter og rettede blikket fremad.

Traditionelle medlemsrettede FDA aktiviteter er videreført og forbedret: Forum, roadshows, messe og landsmøde. Aktiviteterne er vel modtaget, viser evalueringer og tilbagemeldinger.

FDAs juridiske konsulentservice fortsætter sin succes med mange daglige råd til medlemmerne.

Gennem en række myndigheds- og retssager, som FDA desuden har ført for medlemmerne, har vi afprøvet grænserne for, hvad antenneforeningerne skal og ikke skal.

FDAs sekretariatet, der står for alle arrangementer og tager sig af daglige henvendelser fra medlemmerne, har fået nye medarbejdere og er midt i et større udviklingsprojekt.

Hovedbestyrelsen, forretningsudvalget og landsformanden deltager til stadighed i møder med politikere, myndigheder og samarbejdspartnere, samt i konferencer og seminarer i ind- og udland, hvor der skabes kontakter og hentes nye informationer.

Nyt fra FDA og FDA Orientering formidler de mest relevante af disse informationer videre til medlemskredsen.

Nye aktiviteter er kommet til

Teknisk konsulentservice rådgiver nu på linje med den juridiske konsulentservice medlemmerne om tekniske forhold og har forøget FDAs kapacitet væsentligt. Desuden har FDA fået et teknisk udvalg.

Et udvalg af bankchefer i antenneforeningernes bestyrelser har skabt rammer for bankfinansiering af opgradering og udvidelser af antenneanlæggene.

Et tilbud om nye vedtægter, der stiller antenneforeningerne bedre i dagens komplekse verden, er ved at blive færdiggjort.

En undersøgelse har afklaret forsikringsforholdene for stikledninger.

Erfa-grupper, som er den nye mulighed for antenneforeningernes samvirke inden for FDA, er kommet i gang. Den første var for Canal Digital-foreninger, der også er ved at fortælle Canal Digital-foreninger uden for FDA om fordelene ved FDAmedlemskabet. Dernæst en erfa-gruppe for De Frie Antenneforeninger, der ikke køber kanaler fra de store distributører. Endelig blev der i forbindelse med FDA Messen etableret erfa-grupper for foreninger, der har henholdsvis YouSee og Stofa som leverandører.

Problematiske 800 MHz

En række udfordringer arbejdes der videre med. Den fremtidige anvendelse af 800 MHz-båndet til trådløst bredbånd vil medføre gener i et ikke ubetydeligt omfang fra 2013, og måske må vi afstå fra at bruge båndet.

En del antenneforeninger har problemer med at udkode og levere de undertekster på nabolandskanalerne, som alle betaler for og bør have adgang til. Copydan medvirker til at afhjælpe dette. Dette arbejde muliggør nu også de fem nabolandskanaler i HD.

TV2 regner fortsat med at opkræve brugerbetaling fra 2012. Det er en økonomisk belastning, vi ikke kan lide, men vi arbejder for, at der kan etableres en rigtig grundpakke uden betalingskanaler, inklusiv TV2. Hermed vil antenneforeningerne i fremtiden adskille sig fra de kommercielle distributører, idet vi fortsat har et ”næsten gratis” tilbud til de medlemmer, der ønsker det.

Marked 5-reguleringen af TDCs og YouSees coaxnet med adgang til andre distributører rammer også antenneforeninger i slutningen af 2011, men også dér har vi et bud på en løsning i form af nye kontrakter.

Ny motorvej

Straks i det nye år står FDA klar med en ny fælles, gratis løsning som tilbud til alle antenneforeninger: Hjælp til fornyelse af hjemmesiderne med nyttige informationer for foreningernes medlemmer i det, som vi kalder FDAvisen samt nyttig information og nyheder om en række tv-kanaler. Hermed har FDA realiseret og forbedret de visioner, som der er blevet talt meget om i mange år uden at noget skete.

Det største projekt, som vi regner med
at kunne køre i hus tidligt i 2011, bliver en fiberring med mulighed for tilslutning for samtlige antenneforeninger, der er medlem af FDA. Det sker i samarbejde med GlobalConnect, hvis visioner og kompetencer passer fint med antenneforeningernes.

Hermed etableres en fysisk ”motorvej”, hvorpå der kan leveres virtuelle ydelser til alle FDAs medlemsforeninger, uanset om det drejer sig om internet eller radio- og tvsignaler, og uanset hvilken leverandør hver enkelt forening beslutter sig for.

Senere kan der også leveres video on demand, StartForfra og andre digitale ydelser.

Nødhjælp

Målsætninger fra Højhastighedskommissionen, regeringen og EU om hastigheder på bredbånd til danske hjem på 50 eller 100 Mbit/s i år 2013 eller 2020 er ikke mere et problem, når man er medlem af en antenneforening. Det kan leveres fra 2011, hvis det er det, man vil i foreningerne, for det er dér, beslutningerne tages. For antenneforeningerne
og FDA er det ikke et spørgsmål om fiber eller coax. Det er fiber og coax.

Fiberringen og de nye kompetencer på det tekniske område muliggør en ny FDA-service: Hjælp til nødlidende foreninger. Der er ikke mere seriøse grunde til at opgive at drive et antenneanlæg, og der er bedre og især meget billigere muligheder end at opgive sin selvstændighed og sælge sit anlæg for 1 krone.

Der bliver også andre ting at tage fat på i det kommende år: Stikledninger og husinstallationer. Disses kvalitet er afgørende for, om antenneforeningernes medlemmer oplever det, vi leverer, som god kvalitet.

Hjemmenes valgfrihed

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet en undersøgelse, som FDA og en række antenneanlæg har bidraget til om priser og markedsforhold for sportsprogrammer.

Men mindst lige så vigtigt er det, at styrelsen har taget et initiativ til og er gået i gang med at lave en undersøgelse af markedsforholdene for handel med kanaler.

Styrelsen fokuserer som udgangspunkt meget på forbrugernes individuelle ret til frit forbrugsvalg. Det er som udgangspunkt positivt, men man skal også være opmærksom på, at der gennem antenneforeninger foretages kollektive forbrugsvalg, som er mindst lige så gode og nyttige som de individuelle valg. Ikke mindst fordi den debat, man har i en demokratisk ledet forening kan bearbejde de mange lokkende, men ikke altid seriøse og gennemskuelige tilbud, som forbrugerne vanskeligt alene kan gennemskue.

Hurtigere information

Året, der rinder ud, afdækkede behov for mere og hurtigere information til medlemmerne i antenneforeningerne. Der er behov for et presseberedskab til hurtig indsats, f.eks. når vi bliver udsat for angreb fra andre distributører. En udfordring, som FDA gerne vil tage op i det kommende år.

I FDA er vi også midt i en omfattende modernisering af vores web- og it-systemer. Et af målene er en helt ny webside. Den vil få samme login til alle websider, og her vil der være 24/7 adgang til nyttige oplysninger fra FDAs arkiv.

En udfordring er uløst: El- og fiberselskabernes hærgen i vores områder. Det er stadig uforståeligt, at ansvarlige politikere, der hylder markedsøkonomien, lader el- og fiberselskaberne bruge ufattelige ressourcer på ikke bare at udbygge med internet til områder, som ellers ikke vil få det, og at gøre det på en måde, der aldrig giver en ordentlig forretning. Samtidig går de ind i områder, hvor de konkurrerer med f.eks. antenneforeninger, som selv må tilvejebringe
deres penge, og hvis medlemmer oven i købet gennem deres betaling for el har været med til at tilvejebringe de mange milliarder, som elselskaberne løbende formøbler. Vi ved, at de efterhånden har brændt ca. 8 mia. kr. af på deres hidtidige aktiviteter, og efter det oplyste skulle de have ca. 7 mia. endnu at trække på. Men dem kan de vel snart få formøblet.

Udvikle eller blive spist

FDAs landsmøde gav opbakning til hovedbestyrelsens nye strategiske sigte.

Den tager udgangspunkt i, at den eneste mulighed, vi som antenneforeninger har for at overleve, er at vi står sammen i et fællesskab. Her kan vi dele informationer og erfaringer med hinanden og bøje os mod hinanden for at finde fælles løsninger på fælles udfordringer.

Dermed engagerer vi os aktivt i stedet for at tilpasse os passivt.

Strategien er ikke løsningen på alle problemer, men den er et bud på, hvordan vi kan handle aktivt og sammen. Det er for naivt at tro, at man som antenneforening kan stå alene.

Udfordringen er:
- Enten at stå stille og ende med at blive spist af andre.
- Eller at udvikle sig sammen.

Godt nytår.